فاطمه فروهر

دبیرخانه

حمید رضایی

روابط عمومی

حسین افراسیابیان

توسعه و برنامه ریزی

زینب شبانی

مدیریت

میثم ثمره شفیعی

مدیر مسئول